Три етапа в развитието на услуги за хора с увреждания

Предоставено от Йон Бирде, 2006 г. pо време на Първата Източноевропейска конференция по антропософска лечебна педагогика и социална терапия, Варна.

Най-дясната колона представя това, към което се стремят социалната терапия и социалното фермерство.

Три етапа в развитието на услуги за хора с увреждания 

Промяна от обгрижването в институции  към интеграцията на хората с интелектуални увреждания в общността

 (The New Service Paradigm, Bradley , 1994)

Основен въпрос 

 

Етап на реформа на институцията 

Етап на деинституционализация 

Принадлежност към общността 

За кого се отнася?  

Пациентът

Клиентът

Гражданинът

Каква е обичайната среда, в която с предоставят услугите? 

институция 

Групов дом, защитено работно място, специално училище или кабинет

Домът, всички работодатели, местното училище

Как са организирани услугите?  

Институция

Много възможности, които клиентът ползва

Услуги, от които се нуждае всеки един

Какъв е моделът на предоставяне на различните услуги?  

Типов / медицински

С тенденция за развитие / поведенчески

Индивидуална подкрепа

Как се наричат услугите? 

Грижа

Програми

Подкрепа/
съдействие

Какъв модел на планиране се използва?  

Индивидуален план за грижи

Индивидуален рехалибилитационен план

Персонален план за бъдещето

Кой контролира процеса на планиране?  

Професионалисти – в повечето случаи – лекар

Мултидисциплинарен екип

Човека

При какво условия се взимат решенията? 

Стандарти за професионалната практика

Екипно решение- с консенсус

Подкрепяща среща

Кое е най-важното? 

Чистотата, здравето и безопасността

Развитие на уменията и управление на поведението

Самоопределяне и връзки

Какви са основните методи на работа? 

Контрол или лечение на състоянието

Промяна на поведението

Промяна на средата и нагласите

Какъв е акцента върху стандартите за качество на услугата? 

Професионални практики и стандарти за грижа

Документирани програми и целеполагане

Качеството на живот, което има всеки човек

Как доставчиците описват своите услуги? 

Работа с общността

Базирани в общността

Обществото